Pizzeria Drago Verde (Firenze)

Pizzeria-Drago-Verde-Purgatorio-XXXI

Photo taken at Pizzeria Drago Verde, Florence, Italy (January 17, 2019).